Българско списание за психиатрия, 2022; 7(4):23-29

ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА БОЛКА ОТ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ

Татяна Телбизова1, Светлин Върбанов2

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна

2Катедра по здравни грижи, филиал Сливен, Медицински университет – Варна

Резюме. Начинът, по който човек възприема ситуацията по време на болка, зависи от емоциите и предопределя неговото поведение. Цел: Целта на изследването е да се анализира оценката на ситуацията по време на болка при пациенти с хронична болка и депресия. Материал и методи: Проведеното фазово изследване на 61 пациенти с хронична болка и депресия премина в два етапа. За период от три месеца всички участници провеждат лечение с антидепресанти. Пациентите се оцениха посредством следните скали: 1) HAM-D-17 – за оценка на тежестта на депресия; 2) въпросник на Spielberger – скала (S) за оценка на ситуативната тревожност (STAI – форма Y1) и скала (Т) за оценка на личностната тревожност (STAI – форма Y2), и 3) VAS – за оценка на интензивността на болката. За оценката на ситуацията по време на болка е използван модел със заложени четири ситуации по време на болка: уникална, рискова, рутинна и ситуация на  неопределеност.  Резултати:  Средната  възраст  на  изследваната  извадка  е  55,60  ±  10,91. Делът на жените е преобладаващ (91,8%) спрямо този на мъжете (8,2%). Групата се отличава с висока личностна и ситуативна тревожност и умерена интензивност на болката за двата етапа на изследването. Показателят тежест на депресия се редуцира от умерена (16,15 ± 5,87) на лека депресия (13,36 ± 6,96) и показа значими различия между етапите на изследването (p = ,002). Оценката на ситуацията по време на болка показа динамика. На първия етап 48,4% от извадката оценява ситуацията като риск и/или неопределеност и 26,7% като рутина, а на втория етап делът на тези групи е съответно 38,2% и 37,1%. Заключение: Оценката на ситуацията по време на болка като риск и/или неопределеност разкрива нуждата от провеждане на психотерапия при пациенти с хронична болка и депресия. Когнитивното преструктуриране дава възможност за формиране на адаптивни модели на поведение за справяне с хроничната болка и за възприемането ѝ като рутина или част от живота.

Ключови думи: хронична болка, депресия, личностна и ситуативна тревожност, ситуации

Пълен текст тук.