Българско списание за психиатрия, 2022; 7(2):3-9

ШИЗОФРЕНИЯ И ДРУГИ ПЪРВИЧНИ ПСИХОЗИ В МКБ-11

Георги Ончев, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология

Медицински университет – София

Резюме. Представят се категориите в раздела за шизофрения и други първични психотични разстройства в МКБ-11, техните диагностични указания, отликите от МКБ-10 и основанията за промените. Независимо от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване в детайли с тази основна група в новата класификация, клиничните описания са придружени от коментар, някои критични бележки и хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за клиничната практика.

Ключови думи: шизофрения, първични психози, МКБ-11

Пълен текст тук.