Българско списание за психиатрия, 2021; 6(4):3-8

ДИГИТАЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАВИСИМОСТИ – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ

Самуела Кръстева

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна

Резюме. Продължаващата грижа за пациенти със зависимости към психоактивни вещества е в много случаи недостатъчна поради относително ниския дял на здравно осигуряване и липсата на социална подкрепа и средства за осъществяване на амбулаторно лечение. Технологичният напредък по отношение на развитието на дигиталната психиатрия и телемедицината предоставят решения, свързани с отдалечени медицински услуги, изискващи по-ниска степен на икономическа и кадрова обезпеченост. Настоящото проучване цели да установи приложимостта на дигиталните методи сред пациентите със зависимости в България. Използвано бе мобилното приложение за клинични и научни цели mindLAMP2. В изследването се включиха 85 пациенти, от които 52 (61%) притежаваха лично смарт устройство. Сред тях делът на тези с недостатъчна дигитална грамотност бе 12 (23%). Общо 20 пациенти получиха достъп до приложението на личните си смарт устройства за срок от 3 месеца. Не се регистрираха нежелани събития, свързани с употребата на инструмента. За срока на проучването бяха попълнени общо 836 екологични моментни изследвания. Установи се, че дигиталната активност не се определя от възрастта на участниците както по отношение на брой попълнени въпросници, така и на продължителността на периода на активност. Проведеното изследване е показателно за приложимостта на дигиталните методи за проследяване сред пациентите със зависимости в България.

Ключови думи: дигитална психиатрия, електронно мониториране, екологични моментни изследвания,
зависимости

Пълен текст на статията – тук.