Българско списание за психиатрия, 2021; 6(3):5-15

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ШИЗОФРЕНИЯ, ТЕХНИТЕ РОДСТВЕНИЦИ И ВРЪЗКА С НЯКОИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ

Младен Пенчев1, 3, Радосвета Божилова2, Гюлнас Джебир2, Иван Попов2, Олга Белчева2
Радка Кънева2, Вихра Миланова1, Георги Киров4

1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София,
2Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия,
Медицински факултет, Медицински университет – София
3Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София
4Университет на Кардиф – Кардиф, Обединено Кралство

Резюме. Представеното изследване е върху когнитивните нарушения при пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения, като фокусът му е поставен върху търсенето на някои генетични маркери за когнитивните нарушения. Изследвани са общо 132 души – болни с шизофрения и биполярно афективно разстройство, техни здрави родственици и контроли без родствена връзка с психично болните. Когнитивният статус е изследван посредством тестова батерия, която включва Trail Making Test (ТМТ-А и В), Digit Symbol Test (DST), Verbal Fluency Test (VFT). За събиране на демографски и клинични данни е използвано полуструктурирано интервю – Диагностично интервю за психози (ДИП). Генетичният анализ е осъществен съвместно с Центъра по молекулна медицина на МУ – София. Използвани са статистически методи за проверка на разпределенията, сравняване на средни стойности, корелационен анализ, регресионен анализ, логистична регресия и други помощни методи. Установихме, че когнитивните нарушения при шизофренните пациенти са по-изразени от тези при пациентите с биполярно разстройство. Здравите родственици на пациенти с шизофренно и биполярно афективно разстройство имат значими различия в когнитивните способности в сравнение с контролите, които нямат родствена връзка с психично болен. Някои от изследваните от нас генетични полиморфизми оказват значимо влияние върху когницията.

Ключови думи: биполярно афективно разстройство, когнитивни нарушения, генетични маркери, полиморфизми

Пълен текст тук.