Българско списание за психиатрия, 2021; 6(1):31-39

ФИЗИОЛОГИЧНИЯТ АФЕКТ И АЛКОХОЛНОТО ОПИВАНЕ
ЧАСТ ПЪРВА

Георги Кирилов, Владимир Велинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Коментирано е съдържанието на категориите силно раздразнение/физиологичен афект и алкохолно опиване от различни типове и степени в контекста на експертизата на психичното състояние при криминални деяния. Представено е формализирано сравнение между категориите силно раздразнение и физиологичен афект. Описани са същностните детайли на физиологичния афект. Коментирани са принципите за преценка на степените на алкохолно опиване.

Ключови думи: силно раздразнение, физиологичен афект, алкохолно опиване тип, алкохолно опиване степен, зависимости физиологичен афект–алкохолно опиване

 

Пълен текст тук.