Българско списание за психиатрия, 2021; 6(2):20-27

„УПЛАХА“ И „СМУЩЕНИЕ“ И СЪЩНОСТТА ИМ В СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

Владимир Велинов

СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме. Направен е анализ на експертната оценка на състоянията на уплаха и смущение при някои криминални деяния. Предлага се освидетелстването на извършителите да бъде с комплексна психиатрично-психологична експертиза. Представени са съдържанията на термините уплаха и смущение и синонимите им с допълнение, че сходствата са повече от различията. Анализирани са състоянията на уплаха, смущение и страх в техните архаични корени и предпоставки. Описани са механизмите на възникване и телесните и психичните компоненти. Предлага се работна рамка за анализ на подобни явления – съобразяване на същността на въздействащия фактор, на индивидуалната стойност на конкретната личност, на базисния капацитет на личността и на моментното състояние на тази личност. Представени са значими аргументи от правната интерпретация на уплахата и смущението, като водещи аргументи са затруднения във възприемането и оценката на реалността и в избора на адаптивни действия, които са сходни с намалената вменяемост. Направен е паралел с други правно-психологични области – разстройство на съзнанието и умствена недоразвитост.

Ключови думи: уплаха, смущение, страх, комплексна експертиза, намалена вменяемост

 

Пълен текст тук.