Българско списание за психиатрия, 2019; 4(4):27-33

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ – ДОКЪДЕ СТИГАМЕ И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ?

Ивайла Каменова, Росица Владимирова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме. Лечението на негативните симптоми като прояви на шизофренията остава предизвикателство в съвременната антипсихотична терапия. Вероятна пречка за тяхното повлияване e хетерогенността в генезата и проявлението им. Описаният клиничен случай на шизофрения има за цел да представи пациент с персистиращи негативни симптоми и проследяване на психопатологията и оценка на функционирането чрез използването на скалите PANSS и GAF в рамките на 16 седмици. Проведено бе лечение с парциален D2/D3-агонист – карипразин, като наблюдаваните положителни резултати върху негативната симптоматика вероятно се дължат предимно на повлияване на вторични негативни симптоми. Насочва се вниманието към все по-нарастващата необходимост от провеждане на повече проспективни наблюдения и лечение в реална клинична среда за отчитане действието върху първични и вторични негативни симптоми, имайки предвид методологичните ограничения при такъв тип наблюдение.

Ключови думи: негативни симптоми, шизофрения, антипсихотично лечение, карипразин

 

Пълен текст тук.