Българско списание за психиатрия, 2019; 4(3):3-12

ПРОМЕНИТЕ В ГЛАВАТА ЗА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ-11

Георги Ончев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. След окончателното утвърждаване на МКБ-11 от Световната здравна асамблея през м. май 2019 г. предстои подаването на данните от здравните статистики на страните членки към СЗО да започне от 01.01.2022 г. Промените в МКБ-11 включват нови категории, гъвкави клинични описания без ригидно придържане към стриктни диагностични критерии, групиране в повече, по-малки и по-хомогенни раздели не само според феноменологията, но и според хипотетични подлежащи фактори, пожизнен обхват на психопатологията, културни специфики и допълнителни дименсионални оценки, особено в разделите за шизофрения и други първични психози и за личностови разстройства. Представени са последователно общите принципи и структура на главата за психични разстройства, новите (и отпадналите стари) категории и съдържанието в разделите с акцент върху различието с МКБ-10, както и перспективите и значението за клиничната практика.

Ключови думи: МКБ-11, диагноза, психично разстройство, дименсионален подход, културни специфики

 

Пълен текст тук.