Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):45-51

ТЕМПЕРАМЕНТНАТА ТИПОЛОГИЯ НА ЕРНСТ КРЕЧМЕР И КРЕАТИВНОСТ-ТА: ОПИТ ЗА НЕВРОБИОПСИХОЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ И ФИЛОСОФСКО ПОЯСНЕНИЕ

Петър Р. Димков

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Резюме. В настоящата статия се разглежда темпераментната типология на Ернст Кречмер, т.нар. шизотимни и циклоидни темпераменти, като им се дава частнонаучно невробиопсихологично обяснение, което завършва с общофилософско пояснение. На базата на изследвания в областта на психологията на креативността се заключава, че креативността, като личностова характеристика, е съвкупност от шизотимни и циклоидни черти на характера, докато на биологично ниво тя представлява комбинация от мезолимбична хипердопаминергия в комбинация със запазена мезокортикална допаминергична функция. Така разгледана, креативността представлява адаптивна еволюционна функция за справяне с житейски проблеми, която, парадоксално, е свързана с психотичния спектър от психични разстройства. Защо и как креативността е довела до психотичността или обратното, защо и как психотичността е довела до креативността, остава открит въпрос, който се нуждае от още проучване. Връзката креативност–психоза едва ли е случайна и най-вероятно тук става въпрос за смесването на ендогенни и екзогенни нокси.

Ключови думи: Ернст Кречмер, темпераментна типология, психотичен спектър, допаминергична функция, креативност, невробиопсихология, философия на психиатрията

 

Пълен текст тук.