Българско списание за психиатрия

Том 8, брой 1, 2023 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев, Д. Игнатова, И. Каменова. Дефицит на вниманието с хиперактивност и разрушителни и диссоциални поведения в МКБ-11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Игнатова, Г. Ончев. Дименсии и предиктори на обсесивно-компулсивни симптоми при студенти по медицина – срезово проучване в Медицински университет – София

О. Банира, О. Юркив, О. Никитин, И. Венцкивска, З. Кечур, В. Дидковский. Влияние на мизофонията върху качеството на сексуалния живот

К. Акабалиева, А. Бешков, В. Котетаров. Крачното доминиране като биологичен маркер за шизофрения. Анализ на айтъмите на комбинирана скала за крачно доминиране

С. К. Шекхар. Влиянието на „страха от пропускане” върху връзката между пристрастяването към социални медии и компулсивното пазаруване при младежи от Индия

В. Велинов. Правната категория „психически недостатъци” – същност и приложение

ОБЗОРИ

Д. Маслинкова. Ранна детска възраст – диагностични и класификационни предизвикателства

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

„Концепцията за болест в психиатрията” на Дж. Уинг

ЕХО 

IN MEMORIAM

НОВИ КНИГИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ