Българско списание за психиатрия

Том 3, брой 1, 2018 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Универсалии и психиатрия      

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. „Викът” – всичкият ужас, който човек може да изпита

ОБЗОРИ

С. Карабельов. Несъзнателни механизми за справяне с гнева    

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Комсийска, Й. Петков, П. Маринов. Тревожни разстройства и слединсултна депресия                 

Н. Марков. Транскраниална магнитна стимулация и слухови халюцинации при шизофрения     

Д. Ганчев. Изследване на корелация между алекситимия и качествени нарушения на социалното взаимодействие в юношеска възраст с T A S – 20 и IIP 32   

А. Попова-Върбанова, В. Добрева. Социални фактори повлияващи опасното поведение при шизофренно болни                 

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, Т. Бацева, Р. Патричева, Т. Пракова, К. Джеджева, А. Толев, Н. Пировски, Р. Гъдев. Пол на изображение и погрешно идентифицирана като страх лицева експресия при шизофрения                                   

П. Петкова, С. Димитрова, Д. Видева. Гневът в психотерапевтичната практика  

И. Кирилова-Мутафова. Поведенческо разстройство , депресия и тревожност  

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

С. Раловска, К. Куков, Т. Толев, А. Петрова, Т. Пракова, М. Русчева , Д. Хрусафов, П. Маринов. Синдромите на Capgras и Fregoli: Какво  знаем и какво искаме да узнаем за тях? Анализ на литературата и описание на клиничен случай на хомицид при шизофрения със синдром на Capgras