Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):47-53

Хранителни интервенции при деца с разстройства от аутистичния спектър

Росица Чамова, Ружа Панчева, Димитър Маринов
Катедра по хигиена и епидемиология, Факултет за обществено здраве,
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Резюме. Въведение: Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) се характеризират с нарушения в неврологичното развитие, засягащи социалното взаимодействие, комуникацията и поведението. Множество проучвания разкриват потенциалните лечебни ефекти на различни хранителни интервенции по отношение на РАС, но ефективността им остава спорна. Целта на настоящия обзор е да се анализират скорошни клинични проучвания, изследващи въздействието на хранителните интервенции върху симптомите на РАС. Методи: Направен е анализ на клинични проучвания за ефекта на хранителни интервенции върху симптомите на РАС при деца, публикувани в периода 2018 – 2023 г. Използвани са електронните бази данни PubMed, Scopus, Web of Science, BASE, DOAJ и Google Scholar. Резултати: Анализирани са 18 разнородни по дизайн проучвания. Като цяло са докладвани положителни ефекти от специфични хранителни интервенции като диети без глутен и казеин, добавки с омега-3 мастни киселини, добавки с витамини и минерали, пробиотици, прeбиотици и други върху социалната реакция, комуникацията, хиперактивността и стереотипното по ведение. В проучванията обаче бяха отбелязани несъответствия и ограничения, което подчертава необходимостта от по-нататъшни изследвания. Заключение: Наличната литература предполага, че някои хранителни интервенции, като омега-3 мастни киселини, витамини и пробиотици, могат да имат благоприятен ефект върху симптомите на РАС. Необходими са обаче дългосрочни проучвания с по-големи извадки, стандартизирани методологии и контролни групи, за да се осигурят по-силни доказателства.

Ключови думи: разстройства от аутистичния спектър, хранителни интервенции, разстройс
тва в развитието

Пълен текст тук.