Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):38-46

Предиктори за изход от болестта при шизофрения – отговор, ремисия, възстановяване

Ивайла Каменова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Определена преди половин век като „най-лошото заболяване, засягащо човечеството”, шизофренията продължава да e значително глобално социоикономическо бреме и да води до сериозни последици върху функционирането и качеството на живота на засегнaтия индивид и неговите близки. Комплексността на болестта се изразява и в множеството фактори, които влияят на концепции като отговор към терапия, ремисия и възстановяване. Мъжки пол, ранно начало на болестта, дълъг период на нелекувана психоза (DUP), лошо преморбидно функциониране, злоупотреба с психоактивни вещества, непридържане към терапия, повече негативна психопатология се определят най-общо като негативни предиктори за различни етапи от болестта и за изхода от нея. Често информацията е противоречива, като влиянието на индивидуалните фактори върху изхода от болестта е минимален.

Ключови думи: шизофрения, предиктори, терапевтичен отговор, ремисия, възстановяване

Пълен текст тук.