Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):40-45

ПЪРВИ ПСИХОТИЧЕН ЕПИЗОД – ПРОДРОМИ И ПРЕДИКТОРИ

Иван Греченлиев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме: В настоящия обзор е разгледана темата за оценка на риска от развиване на психотичен пристъп, която през последните десетилетия се превръща в обект на все по-обширна изследователска дейност. Рискът от психоза е анализиран на първо място през призмата на продромалното състояние, като е представен исторически преглед на концепцията за продрома на психотичното влошаване. Следва синтезирано описание на съвременните подходи за ранно разпознаване на индивиди във висок риск от отключване на психотичен епизод, като основните акценти се поставят върху операционалното разбиране на предпсихотичните прояви и възможността за приложение на подходите в клиничната практика. Представянето на съвременните диагностични схващания за психотичния продром е от значение за изграждането на ефективни профилактични интервенции в бъдеще.

Ключови думи: риск от психоза, продромално състояние, клинично висок риск

Пълен текст тук.