Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):23-27

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ТЕРАПИЯ ПРИ СОЦИАЛНА ФОБИЯ И ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ТЕЛЕСНИЯ ОБРАЗ

Атийе Саварзадех1, Захра Ахмадванд2, Фейзех Шафией2, Бони Бозорг3

1YAS Department of Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran – Iran
2Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health, Institute of Psychiatry, Iran University of Medical Sciences, Tehran – Iran
3Department of Student Mental Health& Counseling Services, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran – Iran

Резюме.  Цел: Социалната фобия е пряко свързана с негативно оценяване на собствения телесен образ, което от своя страна засилва социалната фобия. Едно от ефективните лечения на тези нарушения е когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). Представеното проучване има за цел да изследва ефективността на груповата КПТ върху социалната тревожност и телесния образ при студенти със социална фобия от Медицинския университет Шахед в Техеран. Методи: Проучването е с оценка преди и след интервенцията и включва контролна група. Извадката се състои от 32 студенти от Медицинския университет Шахед в Техеран с общ резултат 23 или повече точки по инструмента за социална фобия (SPIN). Те се разпределят рандомизирано в две групи с по 16 участници – група за интервенция и контролна група. В интервенционната група бе проведена групова КПТ с десет сесии с продължителност два часа и половина всяка, докато контролната група не получи никаква помощ. В анализа на данните са използвани дескриптивна статистика, корелация и анализ на вариетета от пакета SPSS, версия 21. Резултати: Установена е значима разлика между нивото на социална фобия и възприемането на телесния образ в интервенционната група преди и след лечението (F(1,30) = 1306.174, p < 0.0001). Заключение: Може да се заключи, че груповата КПТ има значим ефект за редуциране на социалната тревожност и специфичен позитивен ефект върху телесния образ.

Ключови думи: телесен образ, когнитивно-поведенческа терапия, социална фобия, справяне със стреса

Пълен текст тук.