Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):28-32

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ДЕПРЕСИЯ, ТРЕВОЖНОСТ И НИВА НА СТРЕС СРЕД СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ТРЕТИЧНА ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕВЕРОИЗТОЧНА ИНДИЯ

Варша Гупта1, Сара Санчая1, Асиим Гарг2, Сувик Мана3

1Department of Community Medicine, Maharishi Markandeshwar Institute of Medical Science and Research, Ambala, Haryana – India
2Department of Medicine, Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal, Haryana – India
3Community Ophthalmology, Dr. R P Centre, AIIMS, New Delhi – India

Резюме. Въведение: Оказването на медицинска помощ в третично (високоспециализирано) лечебно заведение може да има влияние върху психичното здраве на специализантите. Представеното проучване има за цел да определи чрез Скалата за депресия, тревожност и стрес (DASS-21) до каква степен специализантите в една третична лечебна институция в Североизточна Индия през 2021 г. са били засегнати от състояния като депресия, тревожност и стрес. Материал и методи: В срезовото проучване от м. септември до м. декември 2021 г. са включени 378 специализанти от едно третично лечебно заведение в Североизточна Индия. Приложени са скалата DASS-21 и въпросник за общи демографски данни. Резултати: Анализът установи статистически значими разлики в нивата на депресия, тревожност и стрес (съответно p = 0.003, p = 0.002 и p = 0.002) между жени и мъже. Липсва статистически значима връзка между нивата на стрес и годините на специализация. Пушенето и удовлетвореността от работата са значимо свързани с преживяването на стрес (съответно p = 0.002 и 0.003). Високите нива на стрес и тревожност се придружават и от високо ниво на депресивност (p < 0.01). Заключение: Резултатите показват, че работата в болница за третична помощ се отразява на нивата на стрес, тревожност и депресия при специализанти в Индия. Във време на широко разпространена криза в системата на здравеопазване нараства необходимостта от проследяване на тези нива и от предлагане на интервенции и подкрепа за опазване на здравето на работещите.

Ключови думи: тревожност, депресия, специализанти по медицина, стрес

Пълен текст тук.