Българско списание за психиатрия, 2023; 8(3):27-32

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СКАЛАТА НА CHAPMAN & CHAPMAN ЗА ОЦЕНКА НА КРАЧНО ДОМИНИРАНЕ КАТО ПО-ЛЕСЕН И ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ

Катерина Акабалиева

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Цел: Целта на проучването е да се оптимизира и създаде по-ефективен инструмент за оценка на латерализацията, чрез изследване на надеждността (вътрешната консистентност) на скалата на Chapman & Chapman при пациенти с шизофрения. Материал и методи: 98 пациенти с шизофрения бяха оценени със скалата на Chapman & Chapman за крачно доминиране. Използвани са Spearman’s rank коефициент и статистика за надеждност (айтъм-скала статистика, сумарна статистика на айтъмите, Cronbach’s alpha). Резултати: Някои айтъми от скалата на Chapman & Chapman показват по-високи средни стойности от други, което предполага по-голям принос на тези айтъми към общата средна стойност на скалата. Скалата показва добра вътрешна консистентност с положителни средни стойности на корелациите между айтъмите. Изводи: Скалата на Chapman & Chapman отразява латерализацията по-силно и обективно, независимо от културните и националните различия и може да бъде по-компактен и лесно приложим инструмент за нейната оценка.

Ключови думи: шизофрения, измерване на латерализация, скала Chapman & Chapman, вътрешна консистентност

Пълен текст тук.