Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):41-49

Ранна детска възраст – диагностични и класификационни предизвикателства

Десислава Маслинкова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме: Темата за психичното здраве на бебетата и малките деца предизвиква все по-голям научен интерес, особено през последните двадесет години. В настоящото изложение е направен кратък исторически преглед на класификациите на психичните разстройства, обхващащи детската възраст. Литературни източници, разглеждащи темата, както и емпиричният опит, дават основание да се обобщи, че характеристиките на бебешката възраст и ранното детство са много специфични и имат свой психопатологичен облик, който не може да бъде достатъчно добре категоризиран с помощта на съществуващите медицински класификации. Тези заключения съвсем естествено водят до създаването на отделна класификация (с начало през 1994 г., впоследствие ревизирана и обновявана), предназначена за разпознаване и оценка на психичните разстройства в ранна детска възраст (между 0 и 5 години): Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC:0-5). Тази диагностична класификация е малко позната на специалистите в България и представянето на нейните основни принципи и съдържание е от значение за всички, които се интересуват от ранната детска възраст.

Ключови думи: ранна детска възраст, класификация, DC:0-5

Пълен текст тук.