Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):36-40

Правната категория „психически недостатъци” – същност и приложение

Владимир Велинов

Специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия

Резюме. В настоящия текст се коментира една малко прилагана правна категория „психически недостатъци”, относима само към един български закон. Представени са анализи на съдържанието на явлението и се повдига дискусионният въпрос относно възможността за прилагането на термина и в други български закони.

Ключови думи: психичен недостатък, правен термин, съдебна психиатрия

Пълен текст тук.