Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):27-32

Крачното доминиране като биологичен маркер за шизофрения. Анализ на айтъмите на комбинирана скала за крачно доминиране

Катерина Акабалиева1, Асен Бешков2, Васил Котетаров1

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – София

2Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Цел и методология: Целта на изследването е да се проучи лявото крачно доминиране като биологичен маркер за разстройство на невроразвитието при пациенти с шизофрения. Приложени са четири комплексни теста за крачно доминиране в извадка от 180 случая (98 пациенти с шизофрения и 82 контроли), оценени на база изпълнението на задачите, а не като самооценка. В процеса на  статистическата  обработка  са  използвани  мултивариантен  анализ на вариациите (MANOVA), непараметричeн и клъстерен анализ. Резултати: Лявото крачно доминиране е значително по-често срещано при шизофренно болни пациенти в сравнение с контроли. Клинично приложение: Социалният натиск, който се оказва в различните поколения, има по-малко въздействие върху крачното доминиране в сравнение с ръчното. Това предполага, че крачното доминиране е по-добър индикатор за мозъчна  латерализация  сред различните държави и общества.

 

Ключови думи: шизофрения, разстройства в невроразвитието, латерализация, крачно доминиране, биологичен маркер, комплексни тестове за крачно доминиране

Пълен текст тук.