Българско списание за психиатрия, 2021; 6(2):17-26

Влияние на мизофонията върху качеството на сексуалния живот

Олег Банира, Оксана Юркив, Олег Никитин, Ирина Венцкивска, Звенислава Кечур, Вячеслав Дидковский

1Department of Urology, St. Paraskeva Medical Centre, Lviv, Ukraine

2Department of Surgery, 2nd Lviv Municipal Polyclinic, Lviv, Ukraine

3Psychiatrist, Psychotherapist, Child and Family Counseling Group, P.L.C., Fairfax, VA, United States of America

4Department of Urology, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

5Department of Gynecology, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

6Psychiatrist, Psychotherapist, St. Paraskeva Medical Centre, Lviv, Ukraine

7Department of Otorhinolaryngology, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Резюме. Въведение. Мизофонията, селективна „непоносимост към шум“, е недобре познато психично състояние, което се характеризира с крайно негативна емоционална, мисловна и поведенческа реакция към специфичен звуков тригер. Звуковите тригери са предимно от човешка уста, нос или гърло, но могат да идват и от околната среда. Индивидите с мизофония („мизофоници“) могат да изпитват тревожност, паника и дори ярост при излагане на тригера, които могат да увредят годността им да се справят с ежедневни задачи и да се ангажират в социални дейности или романтични отношения. Отчитайки немалкия дял мизофоници сред сексуално активните млади хора, ние опитахме да оценим качеството на сексуалния живот (QoSL) при инидивиди с мизофония и техните патрньори. Методи. Изследвахме QoSL при 67 души с мизофония и 67 техни патрньори на средна възраст 23.8±5.2 години със стандартните въпросници Sexual Quality of Life-Female, Female Sexual Function Index, Sexual Quality of Life-Male и International Index of Erectile Function. Получените данни бяха сравнени с резултатите от проучване на QoSL при 67 двойки без мизофония на средна възраст 24.1±5.7 години. Резултати. Индивидуалните стойности, характеризиращи QoSL от двата пола и техните партньори, са статистически значимо различни от съответните индикатори при техните връстници, доброволци без мизофония. При мизофоници с коморбидни психични разстройства параметрите на QoLS са още по-ниски. Заключение. Мизофонията влошава качеството на сексуалния живот при засегнатите и от двата пола и при техните партньори. Коморбидните психични разстройства, и особено депресията, допълнително утежняват QoLS. Детайлното изследване на влиянието на мизофонията върху сексуалното поведение изисква допълнителни проучвания с по-голям брой участници.

Ключови думи: мизофония, отношения, качество на сексуалния живот, тригери

Пълен текст тук.