Българско списание за психиатрия, 2022; 7(2):10-16

ОЦЕНКА НА АЛЕКСИТИМИЯ, ЕМПАТИЯ, ТРАВМАТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ В ДЕТСТВОТО И НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА: МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО

Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Целта на статията е да представи методиката на проучване за оценка на алекситимия, емпатия, травматични преживявания в детството и негативни последици за психичното здраве на студенти по медицина, като включва оценка на депресия, тревожност, обсесивно-компулсивни симптоми и качество на живот. Проучването е наблюдателно, срезово, ретроспективно, като е проведено с онлайн анкета сред неклинична извадка от студенти по медицина шести курс в периода октомври 2021-декември 2022 г. в Медицински университет – София. Проучването беше проведено изцяло на английски език и включва извадка от български и чуждестранни студенти с поне средно ниво на владеене на английски език. Статията представя кратък обзор на понятието алекситимия, причините за провеждане на проучването, заедно с методиката, използваните инструменти и статистически методи, основните хипотези и очаквани резултати.

Ключови думи: алекситимия, ранна детска травма, депресия, студенти по медицина

Пълен текст тук.