Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):14-18

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ ЮНОШИ В КЛИНИЧНИ УСЛОВИЯ

Вероника Иванова
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Резюме. В норма процесът на юношество е достатъчно болезнен и труден, но е важно да бъдат разграничавани онези състояния, които не се нуждаят от продължително лечение и психиатрична помощ, от патологичните състояния, което изисква прецизна диагностика. Настоящият матери¬ал има за цел да постави въпроса за трудностите и спецификите при изследване на личността в развитие в юношеска възраст със стандартно използваните в клиничната практика методики в България. За целта са представени резултати от приложението на две от най-често използваните методики в клиничната практика у нас: кратката форма на въпросник за изследване на личността MMPI (71) и Тематично аперцептивния тест. Изследваната извадка от юноши (N = 230, 55% мо¬мичета) между 14 и 16 години e разделена на две подгрупи: юноши с „психотичен тип профил” и юноши с „невротичен” тип профил. Данните са събирани в рамките на дванадесет години (2010- 2022) в МБАЛ „Света Марина” – Варна, както от детско-юношеската психиатрична клиника, така и от консултации на юноши в педиатричната клиника. Изследването установи добри показатели на надежност на скалите на кратка форма на MMPI (71) в юношеската група между 14 и 16 години (стойности на алфа на Кронбах от 0.53 до 0.73), като за по-детайлно изследване на личностова предиспозиция, преживявания и чувства е полезно съчетаването на самооценъчни с проективни методи.
Ключови думи: MMPI (71), ТАТ, юношество, личност

Пълен текст тук.