Българско списание за психиатрия, 2022; 7(3):38-44

Гореща телефонна линия за граждани и дебрийфинг на медици при първата вълна от COVID-19

Милена Димитрова, Мирена Георгиева, Йоанна Маринова, Данчо Дилков

Клиника „Психиатрия”, Военномедицинска академия – София, Лаборатория по психично здраве и превенция, Военномедицинска академия – София

Резюме. Настоящата работа описва и прави качествен и количествен анализ на получените данни от извършени дебрийфинги на медици, работещи с болни от COVID, както и на анонимни телефонни обаждания, постъпили на горещата телефонна линия за граждани от цялата страна, състояли се в периода 28.04.2020-29.05.2020 г., свързани със заболяването COVID-19. Анализът на телефонните обаждания касае 705 регистрирани разговора, с изведени демографски данни: пол, възраст, семейно положение, заетост, местоживеене, както и отбелязване на характера и съдържанието на въпросите и оплакванията, свързани с предоставената безплатна услуга. Резултатите сочат, че се обаждат повече възрастни лица над 70 години, живеещи сами, от отдалечени райони на страната и спазващи строга физическа изолация, най-често със симптоми на паника. Дебрийфингите включват работа на психолози с пет екипа медици (лекари, сестри и санитари) от две инфекциозни клиники на Военномедицинска академия, които са работили между пет и седем денонощия затворен цикъл с пациенти от COVID-19 за посочения период. Резултатите от груповата работа показват, че медиците се чувстват емоционално силно обвързани и притеснени за семействата и близките си, като трудно преодоляват наложената едноседмична изолация, свързана с грижи за пациенти с COVID-19, което наред с други организационни причини доведе до промяна на работния им график в рамките на не повече от 2-3 денонощия. От друга страна, възможността да говорят откровено за проблемите, намали натрупаното психично напрежение, а убеждението, че са разбрани и техните препоръки за оптимизиране на работата в голяма степен са приети, доведе до установяване на по-ефективна работна среда.

Ключови думи: гореща телефонна линия, дебрийфинг на медици, тревожност, панически атаки

Пълен текст тук.