Българско списание за психиатрия, 2022; 7(3):33-37

Позитивна корелация между стрес, депресия и тревожност у родители на пациенти с таласемия

Митаяни Пуруоко1, Ахмад Гхифари2, Мухамад Ариф Кобитхурахмат3

1Departement of Medical Biology, Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Palembang, South Sumatera, Indonesia

2Departement of Parasitology, Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Palembang, South Sumatera, Indonesia

3Bachelor of Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Palembang, South Sumatera, Indonesia

Резюме. Таласемия е наследствена хемоглобинопатия, която се характеризира със загуба или редукция на синтеза на алфа- или бета-глобиновите вериги. Тя причинява телесни и емоционални трудности у пациентите и техните близки, които могат да нарушат психосоциалното им функцио-ниране. Представеното срезово проучване е проведено в клона в Палембанг на Асоциацията на родителите на хора с таласемия в Индонезия. Извадката се състои от 80 души, набирани после-дователно според обръщаемостта им към службата. Използван е въпросникът DASS-42 за оценка на нивата на стрес, депресия и тревожност. Участниците бяха предимно в напреднала възраст (50,0%), жени (73,8%), с основно образование (61,2%), с поне едно дете с таласемия (82,5%) с продължи-телност на боледуването средно над 5 години (62,5%). 33.8% от участниците са засегнати от стрес, 21,2% – от депресия, и 41,2% – от тревожност. Установена е значима корелация между стрес и депресия (r=0,495; p=0,006) и между стрес и тревожност (r=0,536; p=0,001), или, с покачването на нивото на стреса се покачват и нивата на депресия и тревожност.

Ключови думи: таласемия, депресия, психично здраве, хронична болест, генетично заболяване

Пълен текст тук