Българско списание за психиатрия, 2022; 7(3):21-32

Честота и корелации между травматични преживявания в детството и негативни последици за психичното здраве при студенти по медицина

Десислава Игнатова1, Шерин Джоузеф2, Лукас Приебе2, Ивайла Каменова1, Росица Владимирова1

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

2Медицински университет – София

Резюме. Статията представя проучване за травматични преживявания, настъпили до 18-годишна възраст, и наличието на негативни последици за психичното здраве, включващи клинични синдроми (депресия, тревожност, натрапливости), алекситимия, емпатия, качество на живот и суицидни мисли при студенти по медицина. Проучването е наблюдателно, ретроспективно, срезово и включва неклинична извадка от студенти по медицина в шести курс на МУ – София, България. Проведено е като онлайн анкета в периода октомври 2021 – март 2022 г. Извадката включва 210 студенти със средна възраст 25 години (SD=3), 60% жени, 53% чуждестранни студенти, с относително добро качество на живот (EQ VAS M=80.5 (SD=16.3) и високо ниво на емпатия TEQ 47.8 (SD=6.6). Травма-тични преживявания в детството са чести, със среден сбор на скалата за оценка на травма ETISF-SR 6.4 (4.4). Най-застъпени са общите травматични преживявания (81%), следвани от физическо насилие (75%), емоционално насилие (65%) и сексуално насилие (26%). Негативните последици за психичното здраве са депресия при 10% от извадката, тревожност – 14%, натрапливости – 22%, алекситимия – 9%, и суицидни мисли – 10%. Единадесет (8%) от участниците някога са били диагностицирани с психично разстройство, като най-честата диагноза е депресия, следвана от хранително разстройство. Травматичните преживявания в детството корелират статистически значимо помежду си и с клиничните променливи, с алекситимия и качество на живот, а емпатията корелира негативно с физическо насилие, алекситимия и качество на живот (p<.05 за всички корелации). Подгрупата от извадката с най-голяма експозиция на травма (ETISF-SR≥12) има статистически и клинично значимо по-високо ниво на депресия (23%), тревожност (43%), натрапливости (49%), алекситимия (20%) и суицидни идеи (29%), както и наличие на сексуално насилие в 63% от случаите.

Ключови думи: алекситимия, ранна детска травма, психично здраве, суицидни мисли, студенти по медицина

Пълен текст тук.