Българско списание за психиатрия, 2022; 7(2):17-24

ВРЪЗКА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА И ТРЕВОЖНОСТ ПРИ РАБОТЕЩИТЕ

Наташа Станчева-Паргов1, Весела Стоянова2

1Катедра по трудова медицина, Институт по трудова медицина, Център за сътрудничество към СЗО, Медицински факултет на Университета в Скопие

2Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Основания. Тревожността като психично състояния е важна част от здравето на работе­щите и определя професионалната им продуктивност. Удовлетвореността от работата може да бъде предразполагащ фактор за нейното възникване. Цел на настоящото проучване е да се оце­ни разпространението на тревожността при служители, работещи в държавната администрация и частния сектор, и сред индустриални работници и да се определи влиянието на удовлетворе­ността от работата върху интензивността на тревожността. Метод. При трите групи изследвани лица бяха приложени самооценъчен въпросник за генерализирана тревожност (GAD-7) и скала, оценяваща седем аспекта на удовлетвореността от работата. Беше приложен логистичен регре­сионен модел за оценка на връзката между тревожност и нивото на удовлетвореност от работата. Резултати. Според GAD-7 се формират две групи: с минимална/лека тревожност (< 10) – 93,55%, и с умерена/тежка тревожност (≥ 10) – 6,45%. Най-високо е нивото на тревожност при държавните служители, като удовлетвореността от работата в този сектор е значително по-ниска в сравнение с частния сектор (p = 0.0001) и с производството (p = 0.001). Степента на удовлетвореност от рабо­тата беше потвърдена като предиктор, който значително влияе върху промяната на тревожност­та, оценена чрез GAD-7 – в частния сектор (10,9%), в държавния сектор (18%), в производството 12% и общо за цялата извадка (16,5%) (p <0,05). С покачване на степента на удовлетвореност от работата с един процент, във всяка от групите тревожността намалява съответно с 0,04; 0,07; 0,03 и 0,05 точки. Заключение. Необходимо е скриниране за тревожност на работното място поради значителното ѝ разпространение и недостатъчно разпознаване. Налице е силна корелация между недостатъчната професионална удовлетвореност и тревожността и това би могло да има нега­тивно влияние върху производителността на труда. Важно е да се търсят решения за повишаване ефективността на работното място и основна отговорност на работодателя е да обърне необходи­мото внимание и да мотивира служителите, така че да се сведат до минимум последиците върху психичното здраве, отсъствията от работа и съответно да се повишат ефективността и производи­телността на работното място.

Ключови думи: тревожност, GAD-7 въпросник, удовлетвореност от работата, професионална група

Пълен текст тук.