Българско списание за психиатрия, 2021; 6(3):38-43

БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ПРОАКТИВНО И РИГИДНО ОСМИСЛЯНЕ НА ТРАПНЕЛ И КЕМБЪЛ

Ева Папазова1, Маргарита Бакрачева2

1Институт за изследвания в образованието, 2СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме. В статията са представени резултатите от адаптиране на скалата за проактивно и ригидно осмисляне. Двата процеса са потвърдени като самостоятелно и паралелно протичащи, без да са директно свързани помежду си. Те  имат връзка с дименсиите на  възникващата зрелост и със самооценката. Описани са възможностите за приложение на адаптирания инструмент, който показва добри психометрични характеристики и може да се използва с диагностична и прогностична цел при работата с младежи в периода на възникваща зрелост.

Ключови думи: идентичност, проактивно осмисляне, ригидно осмисляне, самооценка, възникваща зрялост

 

Пълен текст тук.