Българско списание за психиатрия, 2021; 6(3):16-28

СРАВНЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО И ШИЗОФРЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА КЛИНИЧНИ И КАТАМНЕЗНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Младен Пенчев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Настоящото изследване има за цел да установи наличието на когнитивните нарушения при пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения  и да сравни нарушенията при двете групи пациенти, както и да регистрира фактори от клиничната картина и хода на двете заболявания, които оказват влияние върху когницията. Проучването е срезово по дизайн и включва общо 132 участници, от които 42 пациенти с биполярно афективно разстройство, 53 с шизофрения  и 37 здрави контроли. Данните за демографските характеристики, клиничната картина и хода на заболяванията са събрани чрез диагностично интервю за психози (ДИП), а когнитивният статус е определян чрез тестова батерия, съставена от Trail Making Test (ТМТ-А, В), Digit Symbol Test (DST), Verbal Fluency Test (VFT).  Установихме, че и двете групи пациенти имат статистически значима разлика със здравите контроли при решаването на DST и теста за вербална флуентност. Пациентите с биполярно афективно разстройство не се справят статистически значимо по-зле от здравите контроли при решаването на ТМТ, част А и В (р=0,136 и р=0,184 съответно). На всички тестове пациентите с шизофрения показват по-лоши резултати от пациентите с биполярно афективно разстройство. Наличието на психотични симптоми в историята на боледуване оказва негативно влияние върху когнитивните способности на пациентите с биполярно афективно разстройство (р=0,037). Продължителността на боледуване и броят хоспитализации са с тенденция да оказват негативно влияние върху когницията на пациентите с шизофрения.

Ключови думи: биполярно афективно разстройство, шизофрения, когнитивни нарушения

 

Пълен текст тук.