Българско списание за психиатрия, 2021; 6(2):14-23

ФИЗИОЛОГИЧНИЯТ АФЕКТ И АЛКОХОЛНОТО ОПИВАНЕ
ВТОРА ЧАСТ

Георги Кирилов, Владимир Велинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме

Допусната е хипотезата, че може да се разгърне физиологичен афект при леката степен на алкохолно опиване, при по‐ниски нива на етанол в кръвта, поради все още незначителните влияния на поетия алкохол. Предложена е система за анализ и оценка в съдебната експертиза на действията на извършителите на престъпления при различните форми и степени на опиване, както и приликите със и разликите от физиологичния афект. Като условна граница се предлага 1‰, над която вече не могат да бъдат пренебрегвани ефектите на опиване. Подчертано е значението на индивидуалната поносимост  към алкохол, както и наличието или отсъствието на органични мозъчни прояви, вкл. възрастови и при соматични заболявания. Несъмнените прояви на опиване са значим разграничителен белег относно физиологичния афект, и обратно също. Представено е обобщение на целия материал. Илюстрация за усложнено алкохолно опиване детайлизира разликите.

 

Ключови думи: физиологичен афект, алкохолно опиване, зависимости и различия физиологичен афект–алкохолно опиване

Пълният текст на статията може да бъде намерен в Българско списание за психиатрия, Том 6, брой 2 2021 г.