Българско списание за психиатрия, 2020; 5(4):40-49

ПРИНЦИПИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА: ЕВОЛЮЦИОНЕН ПОГЛЕД

Валентин Акабалиев1, Асен Бешков1, Пламен Въргов2, Катерина Акабалиева3

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив
2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
3Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Представяме някои основни аспекти на еволюционната психиатрия/еволюционното направление в психиатрията – еволюционната парадигма (еволюционна биология и еволюционна психология), приложена към психиатрията: еволюционни обяснения за произхода на психиатричните състояния и разстройства. Започваме с кратко въведение в еволюционния подход към психиатрията, в контекста на биомедицинския модел и недостатъците на приложението му в психиатрията. Еволюционният подход към психиатрията е сравнително ново, но и коренящо се в историческото биологично минало на човешкия род виждане за произхода на психопатологията. Представени са основните еволюционни обяснения за произхода на психиатричните разстройства – принципи на психопатологията. Обяснено е влиянието и значението на съвременната среда за психопатологията. Завършваме с основните теории за етиопатогенезата на психиатричните разстройства от еволюционна перспектива.

Ключови думи: биомедицински модел, еволюционен модел, еволюционна психиатрия, човешка природа, архетипни нужди, произход на психиатричните разстройства, принципи на психопатологията, закони на психодинамиката, етиологични теории за психичните разстройства

 

Пълен текст тук.