Българско списание за психиатрия, 2020; 5(4):14-39

ЕВОЛЮЦИОННО-НЕЛИНЕЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОИЗХОДА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Тодор Толев

Резюме. Представяме кратък преглед на основни концепции и факти за еволюционните предпоставки за появата на човека и формиране на човешкото поведение – от възникване на живота и примитивните едноклетъчни същества до преките предшественици на Homo sapiens – приматите. Разглеждаме тези еволюционни процеси на антропогенеза в контекста на хипотези и теории за нелинейното естество на Битието, включително и по отношение на Еволюционната теория и нейните приложения.

Ключови думи: еволюция, произход на човека, поведение, нелинейни теории

Пълен текст тук.