Българско списание за психиатрия, 2020; 5(2):7-19

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА ЗА СОЦИАЛНИ ДИСФУНКЦИИ НА ХОСПИТАЛИЗИРАН ПСИХИАТРИЧEН ПАЦИЕНТ

Тодор Толев

Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево

Резюме. Програмите за стационарно лечение и грижи за психиатрични пациенти предполагат текуща оценка за прояви на болестта и за динамика на симптоми, като част от подлежащите на наблюдение поведенчески девиации са социалните дисфункции на боледуващите. В Държавна психиатрична болница – Раднево, се прилага скала за социални дисфункции на хоспитализирани психиатрични пациенти с 32 показателя в 4 субскали – нарушено обгрижване, идиосинкратичност, асоциално поведение и прояви на лошо съдействие. Всички показатели на скалата са операционално дефинирани. Скалата се използва за текуща оценка на поведението на пациентите от квалифицирани оценители – медицински сестри. Данните за надеждност на скалата са много добри.

Ключови думи: социални дисфункции, хоспитализирани психиатрични пациенти, оценъчна скала

 

Пълен текст тук.