Българско списание за психиатрия, 2019; 4(3):30-36

БИОПСИХОСОЦИАЛЕН МОДЕЛ ПРИ ДЕПРЕСИЯ В КЪСНА ВЪЗРАСТ

Жаклин Нацкова, Весела Стоянова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Депресия се среща често при хората на/над 60-годишна възраст, като варира между 5 и 16%. Депресията може да се появи за първи път в късна възраст или да рецидивира в тази възраст. В зависимост от това дали депресията е в рамките на уни- или биполярно разстройство, тя има своите особености и различно разпространение. Депресивният синдром може да бъде част от, да предхожда или да е следствие на соматична болест. Сърдечно-съдовите заболявания, както и някои неврологични и ендокринни болести могат да доведат до депресивно разстройство или да го влошат. Със стареенето освен биологични настъпват и много психосоциални промени, които повлияват възникването, хода и прогнозата на депресията. Предвид нарастването на продължителността на живот и застаряването на населението, грижата за възрастните от биологична, психологична и социална гледна точка е изключително важна за по-добро здравно благополучие и съответно повишаване качеството на живот.

Ключови думи: депресия, късна възраст, соматична коморбидност, психосоциални фактори

 

Пълен текст тук.