Българско списание за психиатрия, 2019; 4(3):26-29

ПАРАНОЯ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Стефан Стефанов

Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – Шумен

Резюме. Параноята е описванa и анализирана като „състояние“ многократно от различни автори в пълнота и с вещина. В съвременната психиатрия нейната „нозологична“ принадлежност често се мени, но и досега остава неизяснена. Опитите да се установи дали друго психично разстройство предразполага към параноя, дали параноята представлява продром на психично разстройство, който после се модифицира специфично, или пък става въпрос за коморбидност на разстройства, продължават. Ако е налице противоправно деяние, сторено от деец, у когото се разпознава параноялна симптоматика, способен ли е той да разбира „свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си“? Прави се опит за определяне и диференциране на годността за носене на наказателна отговорност при различни типове параноялни синдроми.

Ключови думи: параноя, наказателна отговорност

 

Пълен текст тук.